Guess who's back? PASTA ZONDAG > elke zondag tussen 16:00 en 20:30

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoops- en verzendingsvoorwaarden van Brandstof, BIBO BV.
 

1. Algemeen
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Aanbiedingen
Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en hebben een geldingsduur als aangegeven in de desbetreffende aanbieding en/of onze meest recente mailing, communicatie of prijslijst.

3. Overeenkomst
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk (binnen 3 werkdagen) schriftelijk geprotesteerd heeft. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclamatie binnen 3 werkdagen.

4. Minderjarigen
Wij verkopen geen wijnen of andere alcoholische dranken aan minderjarigen onder de 18 jaar. Wij controleren de leeftijd van de Klant bij de registratie op onze website.

5. Prijzen
Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen inclusief BTW, accijns, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; Vermeld in Euro (€).

6. Levering
Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het Gekochte voor risico van de Klant. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de Klant.

Bij een bestelling binnen België wordt 5,95 euro verzendkosten aangerekend. Voor verzending naar Nederland is dit 7,50 euro. Voor verzendingen naar andere landen moet een schriftelijke overeenkomst gemaakt worden met de Klant.

De levertijd is in normale omstandigheden 3 à 4 werkdagen na betaling. De levering gebeurt door een koerierbedrijf, PostNL. Indien de levertijd langer dan 5 dagen zou bedragen wordt de klant verwittigd. Indien een artikel niet meer voorradig zou zijn wordt de klant verwittigd.

7. Transport en risico
De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.
Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

8. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

9. Aansprakelijkheid
BIBO sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet geregeld is.
Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

10. Herroepingsrecht
De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen terug te komen op zijn/haar aankoop. Dit zonder opgave van reden te annuleren en te retourneren. De gestelde termijn bij het herroepingsrecht is een zichttermijn en dus geen gebruikstermijn. De kosten voor de retournering worden doorberekend aan de klant.

11. Klachten
Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de desbetreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wet binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door BIBO in behandeling genomen.
Indien de klacht door BIBO gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. Slechts indien en voor zover de klacht gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de levering is afgewikkeld. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

Wij garanderen de goede kwaliteit, oorsprong en houdbaarheid van alle door ons gevoerde producten, indien deze vakkundig worden opgeslagen en de aangegeven bewaartermijn(en) niet worden overschreden. Vakkundige opslag houdt in: de flessen horizontaal, bij een stabiele temperatuur tussen de 10 en 13 °C, niet in daglicht en kunstlicht en trilling- en tochtvrij bewaren. De wederpartij is gehouden – mocht hij/zij van de garantie gebruik willen maken – om de goederen te allen tijde door ons of een door ons aan te wijzen vertegenwoordiger te doen controleren op juiste opslagomstandigheden in het tegenwoordige en verleden. Uitsluitend ter onzer beoordeling is in hoeverre de opslag vakkundig is (geweest) en in hoeverre de garantie geëffectueerd wordt door ons.

Eventuele vergoeding(en) zijn nooit hoger dan de aanschafwaarde c.q. dagwaarde der door BIBO geleverde goederen welke onderhavig zijn aan de door BIBO ingestelde garantie, dit alles inclusief de BTW.
Mocht – uitsluitend ter onzer beoordeling – creditering van de goederen plaatsvinden, dan worden de betreffende goederen door ons teruggenomen en zal een de Klant conveniërende tegenprestatie aangeboden worden.

12. Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde en/of in bewaring genomen goederen blijven ons eigendom tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten.

De wederpartij is, zolang de volledige koopprijs niet is voldaan, verplicht de goederen vakkundig (zie: ‘KLACHTEN’) op te slaan, op eerste verzoek te onzer beschikking te stellen en tegen de risico’s van brand, diefstal, breuk en vermissing te verzekeren.
Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie, onder curatele stelling of anderszins onvermogen van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten BIBO recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van BIBO op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

13. Betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden.
Bij aankopen via de webshop van BIBO dient betaald te worden voorafgaand aan de levering. Dit kan via; Bancontact en/of een BIBO-giftcard.

14. Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing.

 

BIBO BV
Pieter Verbertstraat 11
2600 Antwerpen
BelgiëBTW: BE0765203603

Keep in touch

Don’t worry, we won’t spam

Your Cart — 0

You cart is currently empty

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »