Guess who's back? PASTA ZONDAG > elke zondag tussen 16:00 en 20:30

Privacy Policy

Pieter Verbertstraat 11
2600 Antwerpen
België
[email protected]

 

De website www.bibo.bar (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

BIBO online bottle shop natuurwijn (hierna: “BIBO”, “Wij” en “Ons”)

 

1. Waarom deze privacyverklaring?
Omdat we bij BIBO online bottle shop natuurwijn graag jou privacy respecteren.

Iedere persoon die de Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook eenieder die gebruik maakt van onze diensten (hierna de “Klant”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en de Klant wordt hierna ook gezamenlijk verwezen als de “Betrokkene”.

We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die BIBO kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. BIBO behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Betrokkene. We raden de Betrokkene aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
2.1. Verwerkingsverantwoordelijke - BIBO is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

BIBO online bottle shop natuurwijn heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar Bezoekers en Klanten te beschermen. BIBO maakt gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. BIBO zorgt ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.

2.2. Verwerker(s) - BIBO online bottle shop natuurwijn doet beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van Bezoekers en Klanten. Dit doet BIBO om een goede dienstverlening te kunnen verzekeren. Een “verwerker” is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

BIBO doet beroep op de volgende categorieën van “verwerkers”:
Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT-technische ondersteuning en hostingsdoeleinden;
Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden (order picking, levering, etc.);
Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Betrokkenen heeft BIBO de nodige contractuele afspraken gemaakt met de bovenvermelde gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij dezelfde hoge standaarden toepassen als BIBO online bottle shop natuurwijn.

Een doorgifte van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kan slechts plaatsvinden naar landen waarvan de Gegevensbeschermingsautoriteit in België heeft vastgesteld dat zij eenzelfde passend beschermingsniveau bieden of, indien dit niet het geval zou zijn, voor zover Kanpai! de nodige contractuele afspraken heeft gemaakt met deze verwerker, rekening houdende met de standaardbepalingen zoals opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit in België.

3. Op welke juridische basis worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
In overeenstemming met de GDPR verwerkt BIBO online bottle shop jouw persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:
Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Klant, of de uitoefening van pre-contractuele stappen genomen op zijn aanvraag;
Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Klant, in het bijzonder de facturatie;
Op basis van ons gerechtvaardigd belang om antwoorden op informatieaanvragen van Bezoekers en Klanten;
Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing) naar onze Klanten;
Op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de Bezoeker voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
BIBO online bottle shop natuurwijn verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Hoeveel en welke persoonsgegevens BIBO over jou verzamelt, is afhankelijk van jouw gebruik van de Website. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate intensiever gebruik gemaakt wordt van onze Website en onze online dienstverlening. Over het algemeen zullen Klanten meer persoonsgegevens vrijgeven dan Bezoekers. Concreet verwerken wij volgende categorieën persoonsgegevens:

– Klanten:
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum);
Contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres);
Beroeps gerelateerde gegevens (ondernemingsnummer);
Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres);
Financiële gegevens (betaalgegevens).

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer de Klant een bestelling plaatst via onze Website. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales.

– Bezoekers:
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum);
Contactgegevens (e-mailadres);
Elektronische identificatiegegevens (cookies, IP-adres).

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je onze Website bezoekt en in het bijzonder wanneer je ons contactformulier invult en verstuurt.

BIBO behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien de vereiste persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

5. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?
BIBO verzamelt persoonsgegevens om iedere Bezoeker een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De Gegevensverwerking is essentieel voor de goede werking van onze Website en de daarbij horende diensten.

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

– Klanten: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
Gepersonaliseerde marketing en reclame. In dat geval heeft de Klant steeds het recht zich hiervan uit te schrijven.

– Bezoekers: Het beantwoorden van informatieaanvragen via het contactformulier op de Website;
Gepersonaliseerde marketing en reclame indien de Bezoeker hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. In dat geval staat het de Bezoeker te allen tijde vrij zijn toestemming in te trekken.

Verder kunnen de persoonsgegevens van de Betrokkene ook aangewend worden voor volgende doeleinden:
Beheer van geschillen.
Bescherming tegen fraude en overtredingen.

Daarnaast gebruiken wij cookies om (het IP-adres van) Bezoekers te herkennen en hen een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg onze Cookie Policy voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Teneinde jouw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

De Betrokkene verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Kanpai! en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt BIBO zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen BIBO online bottle shop. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

7. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene op geldige wijze het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8. Wat zijn jouw rechten?
8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens - Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage - Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens - Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens -Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:
Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.
Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op beperking van de verwerking - In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor BIBO om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Recht om bezwaar te maken - Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, doeleinden voor profilering of doeleinden die voortvloeien uit de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. BIBO zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij BIBO kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid - Je hebt het recht om de aan BIBO verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming - Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze als Bezoeker hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?
Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Kanpai! (zie bovenstaand adres of via e-mail aan [email protected]). Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door BIBO, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Keep in touch

Don’t worry, we won’t spam

Your Cart — 0

You cart is currently empty

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »